• Website đồ án tốt nghiệp được chạy trên nền tảng host ảo localhost
"Công ty CP Đầu tư Organica - Phát triển và phân phối thực phẩm hữu cơ cho người Việt" được thiết kế theo tiêu chi dễ
nhìn thân thiện với người dùng
• Được thực hiện bởi sinh viên:
○ Đặng Văn Hưng
○ Lê Văn Anh Dũng
• Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng